Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.biblioteka.koszecin.pl

Urząd Gminy Koszęcin zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.koszecin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów internetowych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koszęcinie. 

Data publikacji strony internetowej: 22.05.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Powody Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • brak formularza kontaktowego (formularz w przygotowaniu),
 • dostępność plików cyfrowych - są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Urzędu w celu publikacji na naszym portalu,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Aktualnie trwają prace nad doprowadzeniem do pełnej zgodności z wymaganiami określonymi ustawą.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w kwestiach informatycznych jest Piotr Nowakowski e-mail: ppiotr.nowakowski@gmail.com. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail: gbp@biblioteka.koszecin.pl lub telefonicznie pod nr: 343576367. Osoba odpowiedzialna – Marta Pilarska.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później,
niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, pod adresem internetowym www.rpo.gov.pl/pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

         Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie

 • Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Domu Kultury przy ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcin.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane od strony ul. Sobieskiego. Budynek jest dwupiętrowy, na wyższe piętro prowadzą schody, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych, budynek nie posiada windy.
 • Pomieszczenie biblioteki  znajduje się na pierwszym piętrze, w lewo przy schodach.
 • Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

          Filia Biblioteczna w Strzebiniu

 • Budynek Filii Bibliotecznej w Strzebiniu  mieści się w Domu Kultury przy ul. Kolejowej  9,
  42-288 Strzebiń.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane od strony ul. Kolejowej. Budynek jest parterowy,
  są trzy schody, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • Pomieszczenie biblioteki  znajduje się na parterze, w prawo przy wejściu.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

             Filia Biblioteczna w Rusinowicach

 • Budynek Filii Bibliotecznej w Rusinowicach  mieści się w Domu Spotkań Wiejskich przy ul. Lublinieckiej 1a, 42-700 Lubliniec.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane od strony ul. Lublinieckiej. Budynek jest jednopiętrowy, na wyższe piętro prowadzą schody, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych, budynek nie posiada windy.
 • Pomieszczenie biblioteki znajduje się na pierwszym piętrze, w lewo przy schodach.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

                 Filia Biblioteczna w Sadowie

 • Budynek Filii Bibliotecznej w Sadowie  mieści się w Szkole Podstawowej przy ul. Powstańców Śląśkich 72, 42-700 Lubliniec.
 • Do budynku wchodzi się wejściem bocznym , które jest  usytuowane od strony ul. Powstańców Śląskich. Budynek jest dwupiętrowy, na wyższe piętro prowadzą schody, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych, budynek nie posiada windy.
 • Pomieszczenie biblioteczne znajduje się w piwnicy, na prawo przy schodach.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejsu.

APLIKACJE MOBILNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie nie posiada aplikacji mobilnych.